Přihlásit
Fakultní novinky
 • Uzavření studijního oddělení v pátek 15.10.2021
 • Pozvánka na výstavu POZOR, SAHAT! v Galerii N v Jablonci n.Nisou
 • Filtermac - změna času

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Fakulta

Oborová rada | Ft.Tul.cz

 1. Studium sleduje a hodnotí OR DSP ustavená podle § 47 odst. 6 Zákona č. 111/1998 Sb.
 2. OR je základním odborným, koncepčním, kontrolním a hodnotícím poradním orgánem děkany pro příslušný DSP. Za svoji činnost odpovídá děkanovi. OR má nejméně pět členů.
 3. OR pro každý DSP jmenuje a odvolává děkan, po projednání ve vědecké radě fakulty; u DSP uskutečňovaných TUL, případně uskutečňovaných na více fakultách OR jmenuje a odvolává rektor na základě návrhu vědeckých rad fakult po projednání ve Vědecké radě TUL.
 4. Funkční období OR je shodné s dobou platnosti akreditace, v případě akreditace nové, nebo prodloužení nebo rozšíření akreditace je jmenována nová OR.
 5. Členství v OR zaniká před uplynutím funkčního období, vzdáním se členství, úmrtím nebo odvoláním z funkce člena OR.
 6. Předsedou OR je garant DSP. Garant DSP je jmenován v souladu s Řádem pro akreditaci studijních programů TUL.
 7. OR zejména:
  1. a) projednává návrhy vyhlašovaných témat disertačních prací v rámci DSP,
  2. b) vyjadřuje se ke složení přijímacích komisí pro DSP,
  3. c) vyjadřuje se k návrhu školitele DSP,
  4. d) projednává ISP,
  5. e) navrhuje předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise pro SDZ,
  6. f) navrhuje předsedu, místopředsedu, oponenty a členy komise pro obhajobu disertační práce (dále jen "komise pro obhajobu"),
  7. g) sleduje vývoj DSP a iniciuje návrhy na změny,
  8. h) hodnotí průběh studia, projednává roční hodnocení studenta DSP a předkládá je děkanovi.
 8. OR se schází z rozhodnutí jejího předsedy podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Kopie zápisů z jednání OR jsou zasílány děkanovi.
 9. Mezi zasedáními OR ji zastupuje její předseda.
 10. Pokud OR nekoná některé v některé záležitosti podle odstavce 7 písm. a) až f) po dobu delší než 60 dní, může děkan rozhodnout bez projednání v OR. O této skutečnosti děkan vyrozumí příslušnou vědeckou radu ne jejím nejbližším zasedání.