Přihlásit
Fakultní novinky

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Fakulta

Oborová rada | Ft.Tul.cz

 1. Studium v DSP sleduje a hodnotí oborová rada DSP ustavená podle § 47 odst. 6 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
 2. Oborová rada je základní odbornou, koncepční, kontrolní a hodnotící pracovní skupinou pro příslušný DSP. Za svoji činnost odpovídá děkanovi. Oborová rada má nejméně pět členů.
 3. Oborovou radu pro každý DSP jmenuje a odvolává děkan po projednání ve vědecké radě fakulty, u DSP uskutečňovaných TUL ve spolupráci s vysokoškolským ústavem ředitel vysokoškolského ústavu po projednání ve vědecké radě TUL. Členy oborové rady mohou být pouze významní akademičtí a vědečtí pracovníci TUL a jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť.
 4. Předsedu a místopředsedu oborové rady volí ze svého středu její členové. Ke zvoleni je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů oborové rady.
 5. Oborová rada zejména:
  • projednává návrhy vyhlašovaných témat disertačních prací v rámci DSP,
  • navrhuje složení přijímacích komisí pro DSP,
   navrhuje školitele DSP,
  • navrhuje děkanovi předsedu a členy zkušební komise pro SDZ,
  • navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce (dále jen "komise pro obhajobu"),
  • sleduje vývoj DSP a iniciuje návrhy na změny,
   hodnotí průběh studia, projednává roční hodnocení studenta a předkládá je děkanovi.
 6. Oborová rada se schází z rozhodnutí jejího předsedy podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Kopie zápisů z jednání oborové rady jsou zasílány děkanovi.
 7. Mezi zasedáními oborové rady ji zastupuje její předseda nebo místopředseda.