Přihlásit
Fakulta textilní Fakulta

Vědecká rada | Ft.Tul.cz

Vědecká rada fakulty:

  • projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy,
  • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.

  1. Právní postavení, složení a působnost vědecké rady fakulty (dále jen VR FT TUL) upravuje § 29 a 30 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
  2. Členství ve VR FT TUL je čestné, funkční období je shodné s délkou funkčního období děkana.
  3. Jednání VR FT TUL upravuje Jednací řád Vědecké rady FT TUL, uvedený ve Vnitřním předpisu FT TUL.
  4. Předsedou vědecké rady je děkan. Zápis ze zasedání vědecké rady zajišťuje tajemník fakulty.