Přihlásit
Fakultní novinky
 • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
 • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
 • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Navazující magisterské studijní programy | Ft.Tul.cz

 

Přijímací řízení 2021/2022 je uzavřeno.

TEXTILNÍ  INŽENÝRSTVÍ

PRŮMYSLOVÉ  INŽENÝRSTVÍ

Do navazujících magisterských studijních programů TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ a PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky.

 

DESIGN-textil, oděv, sklo, šperk (MgA.)

Od 1.7.2021 je otevřeno přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program DESIGN-textil, oděv, sklo, šperk.  Uzávěrka přihlášek je 31.8.2021.

S ohledem na ustanovení § 95a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve spojení s Rozhodnutím MŠMT o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých škol při mimořádné situaci č.j. MSMT-45977/2020-2, které opravňují upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu podle § 49 zákona o vysokých školách, bude talentová přijímací zkouška pro navazující magisterský program DESIGN-textil, oděv, sklo, šperk probíhat následujícím způsobem:

 

Části talentové zkoušky, předložené předem v digitální podobě:                             

 • autorské portfolio, které obsahuje dokumentaci dokončené bakalářské práce, nebo závěrečné  práce předchozího studia na VŠ a výběr z dosavadní tvorby
 • vize o svém kvalifikačním rozvoji.
 • Odkaz na pozvánku, která uchazečům umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz, kam nahrají svou prezentaci - portfolio a vize (POZOR-uvést své jméno+studijní program!!!)

  https://filesender.cesnet.cz/?s=upload&vid=e010b8e1-61b7-4fc1-b352-d46e2c3e932c

 Talentová zkouška, termín konání 7.- 9. 9. 2021, jednodenní:

 • prezentace portfolia
 • představení vize
 • ústní pohovor
 • přesný termín konání talentové zkoušky bude uchazeči zaslán e-mailem 1.9.2021.

Způsob hodnocení, maximální počet bodů za jednotlivé části talentové zkoušky:

 • Hodnocení probíhá komisionálně, přičemž důraz je kladen na
 • prezentaci portfolia (max.50 bodů)
 • vize (max.30 bodů).
 • ústní pohovor (max.20 bodů)
 • maximální možný počet získaných bodů:  100
 • minimální počet bodů pro přijetí:  50

Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí:

 • Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
 • V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat počet bodů obdržených za prezentaci portfolia.

 

 

Dotazy a připomínky řešte na kontaktu:

lenka.nevyhostena@tul.cz

tel. +420 48 535 3239

Fakulta textilní si vyhrazuje právo změnit podmínku osobní účasti na talentové přijímací zkoušce v závislosti na situaci COVID19 a s ohledem na aktuální vládní nařízení. Všichni uchazeči budou v případě změny informováni oznámením na jejich osobní e-mailovou adresu a informace budou zveřejněny na webových stránkách FT.