Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Doktorské studijní programy | Ft.Tul.cz

Charakteristika doktorských studijních programů

Uchazeči o studium v doktorském studijním programu musí pro úspěšné absolvování studia prokázat, že disponují celou řadou znalostí, dovedností a zkušeností. Požadavky na absolventa technických oborů jsou mnohem komplexnější a dosažení studijních cílů je mnohem náročnější. Technicky vzdělaný odborník musí disponovat hlubokými teoreticko-technickými znalostmi, zvládnout techniky experimentálních metod a zpracování dat, ale zároveň musí být schopen týmové práce, být dostatečně jazykově vybaven a ovládat základní manažerské dovednosti. V současné době je kladen velký důraz na výstupy řešených projektů především z hlediska publikací, přípravy technických podkladů a ve většině případů také zajištění vlastní fyzické realizace.

Studenti se mohou zapojit do výměnných studijních pobytů se spřátelenými univerzitami, vědecko výzkumnými institucemi nebo průmyslovými partnery nejen v ČR, ale především v zahraničí. Čímž dojde k hlubšímu propojení vědecko výzkumných institucí a praxe, posílení stávajících kontaktů a rozšíření center excelence.

Studenti budou moci získat zkušenosti s organizací experimentální vědeckovýzkumné týmové práce a prohloubit si komunikační dovednosti. Důraz bude kladen na prezentaci dílčích výsledků a absolvování specializovaných kurzů a seminářů v zahraničí. Což celkově povede k lepšímu naplnění profilu absolventa a snazšímu uplatnění absolventů na trhu práce.

 

Studijní program TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ

Studijní program PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ