Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Navazující magisterské studijní programy | Ft.Tul.cz

Cílem studia v navazujícím magisterském studiijním programu je poskytnout absolventovi dobrou znalost základních experimentálních i teoretických metod materiálového inženýrství, umožnit mu zorientovat se a rozvíjet znalosti z oblasti textilních technologií, které mu umožní rychlé přizpůsobení k vzorovacím a výzkumným metodám v široké oblasti textilních, ale i mimo-textilních aplikací. Dále pak osvojit si v průběhu studia dovednosti z oblasti měkkých dovedností a získat praktické zkušenosti absolvování volitelného předmětu odborné praxe.

Stávající možnosti týkající se mobility studentů a pedagogů jsou zaštítěny členstvím v asociaci textilních univerzit AUTEX a díky programům ERASMUS+. Struktura navazujících magisterských studijních programů zaručuje kompatibilitu s obdobně zaměřenými studii v EU a tedy i mobilitu studentů a pedagogů.

 

Charakteristika studijního programu TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ:

Navazující magisterský studijní program Textilní inženýrství svými specializacemi pokrývá celou šíři technické problematiky spjaté s textilním a oděvním průmyslem. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, jazykové znalosti, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované “soft skills” (komunikační schopnosti, právní povědomí, základní ekonomické znalosti apod.). Koncepce studia umožní absolventovi navazujícího studijního programu pokračovat v doktorském studijním programu nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Studijní specializace:

1/ Oděvní technologie a materiály                                                                  

2/ Textilní technologie a materiály

2/ Netkané textilie a nanovlákenné materiály

 

Charakteristika studijního programu PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ:

Díky rychlému vývoji nových technologií a nezbytnému auditu výrobních průmyslových odvětví s cílem udržet si konkurenceschopnost dochází ke změnám potřeb průmyslu ve smyslu odborných kvalifikovaných pracovníků - absolventů technických oborů. Studijní program Průmyslové inženýrství svojí strukturou a obsahem profilových předmětů tyto změny reflektuje. Zároveň se snaží nabídnout takové obory, které umožní absolventům zvládnout problematiku produktového inženýrství a řízení jakosti a po absolvování studia získat odpovídající zaměstnání.

 

Charakteristika studijního programu DESIGN-textil,oděv,sklo,šperk :

Struktura studia je založena na tvůrčí činnosti, hledání nových způsobů výtvarného zpracování tradičních i inovativních materiálů pomocí standardních i nových technologických postupů.

Během studia získá student nejen odborné teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a dovednosti souhrnně označované „soft skills”. Koncepce studia umožní absolventovi adaptaci na podmínky kreativních průmyslů, spolupráci s firmami i vlastní autorskou tvorbu.