Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Oděvní a textilní technologie | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního oboru:

Průmyslové podniky zabývající se klasickými textilními a oděvními technologiemi se v průběhu minulých let výrazně změnily. Týká se to zejména posunu od masové produkce průměrné kvality ke specializovaným vysocefunkčním výrobkům s velkou přidanou hodnotou. Příkladem jsou zejména technické textilie používané ve stavebním průmyslu, zdravotnictví, hygieně, automobilech a speciální oděvy určené například pro ochranu osob, nebo pro sport. Tato strategie vyžaduje materiálově i technologicky vzdělané odborníky. Odborníci Fakulty textilní jsou v tomto ohledu světově uznávaní, což dokládá intenzivní spolupráce s místními i zahraničními univerzitami i se zástupci průmyslových podniků. Studijní obor Oděvní a textilní inženýrství nabízí možnost studia materiálů textilních i s textilem souvisejících, klasických textilních technologií i výroby oděvů. Studium je úzce spojeno s vědecko-výzkumnou činnosti zabývající se základním výzkumem i vývojem nových materiálů, výrobků a inovacemi jednotlivých technologií.

Profil absolventa:

  • Absolvent získá potřebné základy obecných vědních disciplín a má ucelený přehled o celé oblasti textilních a oděvních technologií, založený především na poznání a chápání základních principů a procesů a na rozvoji odpovídajících intelektuálních dovedností,
  • je specialistou ve zvoleném studijním oboru, kde ovládá jak část technologickou, tak i část související se strukturou a vlastnostmi textilních útvarů,
  • aktivně ovládá metodiku vědeckovýzkumné činnosti,
  • je vychován k analytickému myšlení,
  • má rozvinutou schopnost samostatné práce a technické tvůrčí činnosti.

Uplatnění absolventů:

  • Absolvent se může bezprostředně uplatnit ve všech profesích studovaného oboru ve sféře výrobní, řídicí, výzkumné, vzdělávací apod.
  • Absolvent je schopen se relativně rychle adaptovat i na kvalifikačně náročnou práci v jiných oborech, především technických.
  • Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, a má schopnosti přistupovat k řešení problémů komplexně, tj. také z pohledu jiných nežli pouze technických věd (ekonomie, ekologie, životní prostředí).

 Přijímací řízení:

Pro obory navazujícího magisterského studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Na základě výsledků předchozího studia bude určen vážený průměr prospěchu (VPP) zohledňující typ absolvovaného studia. V případě volné kapacity bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.