Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FT TUL | Ft.Tul.cz

Kritéria jsou orientačními požadavky pro habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem  na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Za mimořádně důležitý prvek v řízeních je pokládáno především stanovisko habilitační komise resp. komise. V případě habilitačního řízení habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi a na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. V případě řízení ke jmenování profesorem komise posoudí kvalifikaci uchazeče. Habilitační komise, resp. komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem, resp. profesorem. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise, resp. komise vědecké radě.


Formuláře pro zahájení habilitačního řízení FT TUL