Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FT TUL | Ft.Tul.cz

Předkládaná kritéria lze považovat za obecné doporučení představující rámcové požadavky na uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Za mimořádně důležitý prvek v řízeních je pokládáno především stanovisko habilitační resp. hodnotící komise. V případě habilitačního řízení komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi a na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. V případě řízení ke jmenování profesorem hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče. Habilitační, resp. hodnotící komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem, resp. profesorem. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační, resp. hodnotící komise vědecké radě.

Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FT TUL

Formulář pro habilitační řízení FT TUL