Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Laboratoř chemická | Ft.Tul.cz

Laboratoř chemická
Chemická laboratoř poskytuje zázemí pro základní chemické experimenty. Základní vybavení laboratoře jsou magnetická míchadla s ohřevem, digitální váhy (předvážky, analytické), sušárna, destilační aparatura, ledovačka, digestoř, filtrační aparatury, topná hnízda. Připravují se zde zejména polymerní roztoky pro elektrostatické zvlákňování.
  
Vybavení: 
Ubbelohdeho viskozimetr Průtokový kapilární viskozimetr, měří kinematickou viskozitu. Měření je založeno na Poisseuilově rovnici pro laminární výtok kapaliny z kolmé trubice kruhového průřezu. Používá se pro měření viskozity velmi ředěných roztoků polymerů a následný výpočet molekulové hmotnosti polymeru (Mv).
pH metr Skleněná elektroda (potenciometrické stanovení pH). Kyselost měřeného roztoku určuje elektrický potenciál měrné skleněné elektrody. Základní část skleněné elektrody tvoří tenkostěnná miniaturní baňka ze speciálního skla. Vnitřní objem baňky je naplněn pufrem, tedy roztokem o konstantním pH. Vnější povrch baňky je ve styku s měřeným roztokem a rovnováha mezi hydroxoniovými ionty ve zkoumaném roztoku a ionty v povrchu skla způsobují změnu elektrického potenciálu elektrody.
Ultrazvuková lázeň Zdrojem mechanické energie je ultrazvukový měnič, který je umístěn na dně vany. Úkolem měniče je přivedenou vysokofrekvenční energii z generátoru transformovat na mechanicko-akustické kmity, které prostřednictvím dna vany vytvoří v kapalině homogenní ultrazvukové pole. Při průchodu kapalinou (médiem) způsobuje ultrazvuk intenzivní kmitání molekul, zahřívání kapaliny a vznik miniaturních bublinek v místech, kde střídavý akustický tlak má záporné hodnoty. Vlivem podtlaku bublinky postupně expandují a při opačné polaritě se prudce smršťují a zanikají. Tyto místa označujeme jako tzv. kavitační centra. V jejich okolí dochází k rychlému nárůstu teploty a k tlakovým vlnám o vysoké energii, které díky tomuto periodickému střídání akustického tlaku a podtlaku narušují vazby mezi povrchem čištěného předmětu a nečistotami.
Ostatní vybavení a chemikálie Magnetická míchadla s ohřevem, digitální váhy (předvážky, analytické), sušárna, destliační aparatura, ledovačka, digestoř, filtrační aparatury, topná hnízda.
Umístění: Budova E, suterén
Kontakt:

Ing. Zdeňka Hodková

Externí soubory: bezpečnost práce v laboratoři, návod na používání automatických pipet
Obrázky: