Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Den otevřených dveří
  • Online výstava Semestrálky sklo a šperk

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Uchazeči

Elektronická přihláška ke studiu | Ft.Tul.cz

Elektronická přihláška
Písemná přihláška na adresu  Děkanát Fakulty textilní TU v Liberci
 Studentská 2
 461 17 Liberec 1
Údaje pro zaplacení
administrativního poplatku
 Platba výhradně bankovním převodem nebo kartou
 600,- Kč
 ČSOB č. účtu: 
305806603/0300        
 variabilní symbol: 649132   
 specifický symbol:  OBOROVÉ ČÍSLO dle údaje na el. přihlášce
 IBAN:  CZ8903000000000305806603
 SWIFT: CEKO CZ PP
Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek je nevratný. Lze se hlásit na více programů, je však nutno podat na každý program samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole, NENÍ POŽADOVÁNO.
Termín vydání rozhodnutí
o přijetí ke studiu 
 do 20.4.2021
Termín ukončení
přijímacího řízení
 31. 8. 2021

Po vyplnění, podání a zaplacení elektronické přihlášky je třeba zaslat oboustranně oskenovaný originál maturitního vysvědčení nebo bakalářského diplomu (u cizinců Nostrifikace) e-mailem na adresu: lenka.nevyhostena@tul.cz

Tištěná přihláška se na studijní oddělení nezasílá, uchazeč si ji může vytisknout pro svou vlastní potřebu. V případě ukončení středoškolského nebo bakalářského vzdělání až po podání přihlášky je třeba zaslat oboustranně oskenovaný originál maturitního vysvědčení nebo bakalářského diplomu dodatečně  ihned poté, co je uchazeč obdrží (také e-mailem na adresu: lenka.nevyhostena@tul.cz)

Podrobné instrukce k vyplnění elektronické přihlášky.

Informace pro zahraniční studenty – NOSTRIFIKACE (netýká se studentů ze Slovenska) Povinností každého zahraničního studenta je předložit Nostrifikaci svého předchozího vzdělání. Bez platné Nostrifikace nemůže být přijatý uchazeč zapsán do studia.

Uchazeči o přijetí do bakalářského studijního programu žádají o Nostrifikaci předchozího středoškolského vzdělání na Krajském úřadě Liberec – školský odbor (adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2).
Uchazeči o přijetí do navazujícího studijního programu a doktorského studia žádají o Nostrifikaci předchozího vzdělání prostřednictvím rektorátu TUL.

Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce, musí předložit doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2. Netýká se uchazečů ze Slovenské republiky.

Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce a anglický jazyk není oficiálním jazykem země původu uchazeče, musí předložit doklad o absolvování zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2