Přihlásit
Fakultní novinky
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků
  • Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí

Přehled všech novinek

Elektronická přihláška ke studiu | Ft.Tul.cz

Elektronická přihláška
Písemná přihláška na adresu  Děkanát Fakulty textilní TU v Liberci
 Studentská 2
 461 17 Liberec 1
Údaje pro zaplacení
administrativního poplatku
 Platba výhradně bankovním převodem nebo kartou
 600,- Kč
 ČSOB č. účtu: 
305806603/0300        
 variabilní symbol: 649132   
 specifický symbol:  OBOROVÉ ČÍSLO dle údaje na el. přihlášce
 IBAN:  CZ8903000000000305806603
 SWIFT: CEKO CZ PP
Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek je nevratný. Lze se hlásit na více programů, je však nutno podat na každý program samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole, NENÍ POŽADOVÁNO.
Termín vydání rozhodnutí
o přijetí ke studiu 
 do 20.8.2021, pro program DESIGN do 10.9.2021

Po vyplnění, podání a zaplacení elektronické přihlášky je třeba zaslat oboustranně oskenovaný originál maturitního vysvědčení nebo bakalářského diplomu (u cizinců Nostrifikace) e-mailem na adresu: lenka.nevyhostena@tul.cz

Tištěná přihláška se na studijní oddělení nezasílá, uchazeč si ji tiskne pro svou vlastní potřebu. V případě ukončení středoškolského nebo bakalářského vzdělání až po podání přihlášky zašle uchazeč oskenované maturitní vysvědčení nebo bakalářský diplom dodatečně  ihned poté, co je obdrží  e-mailem na adresu: lenka.nevyhostena@tul.cz

Podrobné instrukce k vyplnění elektronické přihlášky.

Informace pro zahraniční studenty – NOSTRIFIKACE (kromě uchazečů ze Slovenska) Povinností každého zahraničního uchazeče je předložit Nostrifikaci svého předchozího vzdělání.

Uchazeči o přijetí do bakalářského studijního programu žádají o Nostrifikaci středoškolského vzdělání na Krajském úřadě Liberec – školský odbor (adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2).
Uchazeči o přijetí do navazujícího studijního programu žádají o Nostrifikaci bakalářského vzdělání prostřednictvím rektorátu TUL.

V souvislosti s Rozhodnutím MŠMT z 03/2021 o zvláštních oprávněních veřejných                  a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci bude Fakulta textilní akceptovat dodání dokumentů Nostrifikace a certifikátu znalosti ČJ-B2 nebo AJ-B2 max. do 90 dnů ode dne zápisu do studia.

Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce, musí předložit doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2. Netýká se uchazečů ze Slovenské republiky.

Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu v anglickém jazyce a anglický jazyk není oficiálním jazykem země původu uchazeče, musí předložit  doklad o absolvování zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2