Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

COVID-19

 9.10.2020 Vážené studentky, vážení studenti a akademičtí pracovníci,

v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 997 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce v období 12.10. - 1.11.2020. Výuka poběží pouze distanční formou. Budovy TUL budou uzavřeny, povolen vstup pouze pro zaměstnance na čipovou kartu. Aktuální informace naleznete v Příkazu rektora TUL č. 12/2020 (revize ze dne 13.10.2020)

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Jana Drašarová, Ph.D., děkanka FT

COVID-19
 1. Informace ˆ 9.10.2020

24.9.2020 Vážené studentky, vážení studenti,

z příkazu rektora vyplývá doporučení distanční výuky s výjimkou výuky v laboratořích, ateliérech, dílnách. Povoleny jsou i konzultace a práce na vypracování závěrečných prací.

V každém ročníku studia jsou prakticky orientované předměty, jejichž výuka bude probíhat – tudíž se očekává vaše osobní účast na fakultě. Výuka bude tzv. hybridní – tj. některé předměty budou vyučovány nepřímo, některé přímo v malých skupinách. Detaily dle jednotlivých ročníků studia máte ve vašich osobních emailech.

Jednotliví vyučující vás ještě budou kontaktovat a sdělí konkrétní formu výuky.

Ubytování na kolejích je možné. Apelujeme na zodpovědné chování a dodržování základních bezpečnostních pravidel v této situaci!

Vyšší ročníky – informace máte ve vašich osobních emailech.

Pro 1. ročníky bakalářských studijních programů – forma studia prezenční

Organizační schůzka k zahájení semestru pro všechny studenty prvního ročníku studijních programů

se koná v úterý 29.9.2020 v učebně B4 (tam co byl zápis)

 • ve 12:30 pro studijní program Návrhářství
 • ve 14:20 pro studijní programy Textilní technologie, materiály a nanomateriály a Výroba oděvů a technických konfekcí
 • v  15:10 pro studijní program Textilní marketing

Pro 1. ročníky bakalářských studijních programů – forma studia kombinovaná

Studenti budou osloveni e-mailem.

Jana Drašarová

COVID 19
 1. Informace ˆ 24.9.2020

DNES 24.9.2020 do 16:00 Fakulta textilní TUL zveřejní (a studentům hromadným e-mailem zašle) informace k organizaci jednotlivých předmětů.
Laboratorní cvičení a konzultace se BUDOU KONAT!!!!
Budete zároveň informováni jednotlivými vyučujícími.

Jana Drašarová


 23.9.2020 Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k současné situaci lze očekávat určitá omezení ve výuce pro nadcházející semestr. Ta jsou (a budou) upřesňována především aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví či doporučením krajské hygienické stanice. Za současné situace se předpokládá „hybridní“ výuka (kombinace prezenčních a distančních forem vzdělávání) za zvýšených hygienických opatření (především nošení roušek v budově mimo výuku, případně může vyučující studenty požádat o použití roušek i během výuky), přičemž:

 • V případě, že Vám bude nařízena karanténa nebo se u Vás projevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jste povinni to bezodkladně nahlásit; jakmile bude připraven příslušný formulář, budete informováni.
 • Aktuálně nejsou plánovány žádné změny v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021 – platí harmonogram studia.
 • Je možné očekávat omezení prezenční výuky, stav se může měnit v průběhu semestru.
 • Studenty žádáme o kontrolu aktuálnosti svých kontaktních údajů ve STAGU (telefon, e-mail). V komunikaci s pedagogy je třeba používat emailovou adresu TUL.
 • Sledujte pravidelně informace na webu fakulty, čtěte e-maily od studijního oddělení i od pedagogů. FT je připravena obratem a pružně reagovat na jakoukoliv změnu či eskalaci situace.
 • Účast na veškeré výuce bude evidována (tedy i na přednáškách).
 • Je možné, že výuka bude přizpůsobena aktuálním hygienickým opatřením, tj. bude podle situace měněna formou např. kumulace cvičení do období s menším omezením, rozdělení cvičení do menších skupin, které se budou na cvičeních jednou za dva týdny střídat atp. Vyučující o tom budou s předstihem informovat hromadným emailem z IS STAG.
 • I v případě, že bude nařízena distanční výuka, bude výuka probíhat podle rozvrhu, čímž by se mělo zamezit možným kolizím v požadavcích od jednotlivých vyučujících (tzn., že např. videokonference budou probíhat v době nasazené výuky v rozvrhu, stejně tak řešení zadaných úloh - podle pokynů vyučujícího - byste měli provádět v době rozvrhu cvičení apod.).
 • Jakékoliv problémy (onemocnění či podezření na něj, karanténu, technické problémy, nemožnost kontaktovat vyučujícího, problémy s plněním studijních povinností apod.) řešte se svými vyučujícími a studijním oddělením co nejdříve, dokud je možné najít řešení.

Za klíčové v současné době považuji ohleduplnost, zodpovědnost a kolegialitu. Prosím, aby všichni studenti (i zaměstnanci) byli zodpovědní a v situaci, kdy na sobě pociťují jakékoliv příznaky nemoci, zůstali mimo kolektiv.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. (Ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru.)

S pozdravem

Jana Drašarová

COVID-19

Často kladené dotazy