Přihlásit

Výuka | Ft.Tul.cz

Charakter studia
Studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ je zaměřený na oblast designu textilu, oděvu, skla a šperku. Má mezioborový charakter, propojuje výtvarnou a technickou složku designu. Studijní program je výjimečný propojením výtvarného návrhu a přímé realizace v materiálu. Při realizaci se studenti zaměřují zejména na využití nových technologií a materiálů, poskytovaných Technickou univerzitou i mimo ni.

Ve specializaci Textilní technologie a vzorování absolvent získá tyto specifické znalosti:
- vzorování tkanin listových i žakárských,
- vzorování pletenin zátažných i osnovních,
- vzorování barvením i potiskem, popř. dalšími technologiemi,
- experimentální tvorba textilií, včetně jejich realizace.

Ve specializaci Návrhářství textilu a oděvu absolvent získá tyto specifické znalosti:
- konstrukce, modelování oděvů a vzorování textilií,
- navrhování oděvů s ohledem na splnění požadavků souvisejících s komfortem,
snadností údržby, životností a funkčností,
- výtvarná textilní tvorba, včetně realizace.

Ve specializaci Návrhářství skla a šperku absolvent získá tyto specifické znalosti:
- navrhování skleněných výrobků včetně jejich realizace,
- navrhování šperků včetně jejich realizace,
- sklářské a bižuterní zbožíznalství.

Cíle studia:
Bakalářský studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ má připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se umí ve své kreativní práci flexibilně přizpůsobit výrobě a aktuálním potřebám trhu. Studiem získají schopnost respektovat a využít možnosti konkrétních technologií a materiálů, zároveň dokáží splnit aktuální požadavky trhu na estetiku a funkčnost. Kromě textilních, oděvních, sklářských a šperkařských technologií ovládají studenti také základy estetiky, grafického vyjadřování a obecného designu. Volbou specializací se profilují pro uplatnění v oblastech designu textilu, oděvu, skla a šperku. Významnou zkušenost získávají při praktické realizaci svých návrhů v podobě vzorů i finálních výrobků v reálných technologiích. Tato koncepce studia je s ohledem na technologické zázemí fakulty na vysokých školách obdobného charakteru ojedinělá. Studium je založeno na tvůrčí činnosti spojené s hledáním nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků. Student získá nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni (včetně výstavní prezentace), ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled o dějinách výtvarného umění a dovednosti souhrnně označované „soft skills”.

Návrhářství textilu a oděvu je zaměřeno na výtvarné zpracování textilu a jeho uplatnění při návrzích oděvů a interiérů. Pro vzorování textilií se využívá tisk sublimační, digitální a sítotisk. Tkalcovské vzorování využívá tkaní na stavu digitálním, ale i na ručním včetně tkaní na rámu. Dalšími technikami, které umožňují zajímavé využít při návrzích vzorů, jsou digitální výšivka a pletení. Výtvarné návrhy vzorů se zpracovávají jak tradičními malířskými postupy, tak i pomocí počítačové grafiky. Technologické předměty slouží ke konstrukci textilních vazeb a dalších postupů při realizaci vzorů. Navrhování oděvu nejprve jednoduchého solitéru přechází do ucelené kolekce, která vyústí v realizaci běžnou pro standardní autorskou výrobu, tj. tvorba střihů, prostorová modelace, práce s materiály tradičními i netradičními, užívání klasických šicích a textilních technik v soudobém pojetí, experimentování s novými technologiemi.

Návrhářství skla a šperku se zaměřuje na navrhování drobných předmětů až volné plastiky. Práce vybraných studentů bakalářského studia prezentují celou škálu přístupů k autorskému šperku současnosti. Semestrální témata zahrnují jak klasické kovové materiály vyžadující od studentů řemeslnou zručnost, tak podporují použití i velmi různorodých až objevných materiálů a přístupů využívajících moderní technologie. Společným pojítkem zastoupených mladých autorů je originalita, kreativita a schopnost prostřednictvím šperku předávat výraznou a silnou uměleckou výpověď dnešní doby.  Studenti vycházejí z výtvarného návrhu, přes technologické materiálové zkoušky až po konečnou realizaci. Uplatnění různorodých materiálů technologií ve výtvarné tvorbě designu se stalo v průběhu vývoje oboru samozřejmostí. Studenti i pedagogové často využívají technické materiály vyvinuté přímo na univerzitě, protože experiment není záležitostí pouze vědeckého poznání, ale posouvá hranice možností designérské tvorby. 

Textilní technologie a vzorování nabízí nejen klasické, ale i experimentální pojetí desénu textilu i samotného textilu. Fakulta textilní nabízí využití řady technologií k designérské tvorbě – např. vzorování tkanin, vzorování pletenin, digitální tisk, vzor vypálený laserem a další. Návrhář v tomto oboru potřebuje mít estetické cítění, přehled o trendech, vztah ke zpracovávanému materiálu, a znalost technologií, které tvoří textilii nebo ji dekorují. Výuka v textilních ateliérech rozvíjí kreativitu, odborné předměty zajišťují potřebné znalosti a všeobecné předměty podporují výtvarnou a estetikou způsobilost. Navrhování vzorů souvisí i s inovacemi a uplatnění smart materiálů např. optických vláken, nebo úprav textilie, např. aplikace termochromního efektu.

Náplní  bakalářských prací je zpracování tématu od rešeršní části přes vytvoření koncepce práce, tvorby návrhů až po realizace výrobků nebo vzorníků. Absolventské projekty jsou např. oděvní kolekce, skleněné objekty, výtvarné interiérové textilie, kolekce autorských šperků nebo textilních desénů aj.

Profil absolventa
Absolvent získá základní poznatky v oboru textilu, oděvu, skla a šperku. Orientuje se dobře v oblasti materiálů a technologií, navrhování pro uplatnění v designu textilu, oděvu, skla a šperku. Ovládá grafické softwarové programy a umí se v nich vyjadřovat. Je schopný orientovat se a tvořit v odborných progresivních technologiích a navrhovat oděvní i víceúčelové textilie, oděvní kolekce, interiérové textilie či oděvní doplňky, šperky a skleněné výrobky. Je schopen pracovat ve specializovaných tvůrčích dílnách s profilováním dle oboru. Umí propojit technologickou stránku vzorování s výtvarným základem v uvedených oborech a samostatně vytvářet osobitý design výrobku a také jej prezentovat. Má potřebné dovednosti obecných výtvarných technik, ucelený přehled poznatků z oblasti umělecko-historické a z teorie tvorby a módních trendů.
Je připraven k vlastnímu kvalifikačnímu růstu. Může se dále vzdělávat v rámci magisterského studia v ČR i v zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Absolventi prokazují na úrovni bakalářského studia znalosti:
- technologií zpracování textilu, oděvu, šperku, skla, a to zejména v oblasti materiálu,
struktury, vzorování a barevnosti,
- designu oděvů, bytových a technických textilií, skla a šperku,
- znalosti estetiky, dějin umění a historie oděvů.

Uplatnění absolventů:
● Návrhář textilu, oděvů, textilních a interiérových doplňků, skla a šperku.
● Profese zaměřené na různá odvětví průmyslu, obchodu a propagace.
● Profese v podnicích zaměřených na textilní a oděvní výrobu.
● Profese zaměřené na počítačovou grafiku, návrhářská střediska, reklamní agentury atd.
● Absolvent se může dále vzdělávat v rámci navazujícího magisterského studia v ČR i
zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.