Přihlásit

Kontrola plagiátů | Ft.Tul.cz

Od roku 2018 je každá bakalářská, diplomová práce či disertační práce po odevzdání do IS STAG automaticky zkontrolována systémem Theses pro kontrolu plagiátů.

A. Kontrola míry shody:

Vedoucí bakalářské nebo diplomové práce shodně jako školitel doktoranda hlásícího se k obhajobě je povinen zkontrolovat před odesláním práce oponentovi, zda příslušná práce nevykazuje nepřípustnou míru shody s jinými pracemi.

Postup je následující:

 1. přihlásit se do STAGu,
 2. kliknout na záložku IS/STAG,
 3. v levé nabídce kliknout na „Kontrola plagiátorství“ a nastavit potřebné parametry pro vyhledání,
 4. v hlavním okně se zobrazí všechny práce a ve sloupci „Podobné dokumenty“ se objeví buď číslice „0“ (tj. nenalezena žádná shoda), nebo informace ve formátu „12 / 5 %“  (první číslice znamená počet dokumentů s jistou mírou shody, číslice za lomítkem představuje největší procento shody). Oponentovi lze zaslat práci pouze v případě, že míra shody je menší než 5 %, nebo ve sloupci „Posouzení shody“ je nastaveno „Posouzeno“ (může nastavit jen vedoucí práce/ školitel - viz další text).

B. Posouzení výsledku kontroly:

 1. v záložce „Kontrola plagiátorství“ (pod seznamem bakalářek a diplomek) je pro každý záznam vypsán seznam podobných prací,
 2. každou z potenciálně podobných prací lze zobrazit kliknutím na název práce zobrazit, případně kliknutím na "Zobrazit podrobnosti" a otevřít srovnávací soubor, ve kterém je červeně zobrazen podobný text,
 3. v záhlaví výpisu „kontrola plagiátorství“ podle B-a. je rozklikávací seznam vyjádření vedoucího práce/ školitele (toto posouzení je zobrazeno i na přehledu prací):
  • „Neposouzen“ – implicitní hodnota, ještě nikdo podobnost nehodnotil, pokud je míra shody nad 5 %, nebude práce s tímto posouzením připuštěna ke Státní závěrečné zkoušce.
  • „Posouzeno“ – tj. vedoucí práce/ školitel si zobrazil výsledek kontroly a buď je podobnost menší než 5 %, nebo tímto prohlašuje, že shodný text je řádně citován s příslušným odkazem na zdrojovou literaturu.
  • “Posouzeno - podezřelá shoda“ – vedoucí práce/ školitel si zobrazil výsledek kontroly a shledal pochybení z pohledu plagiátorství, v takovém případě JE NUTNÉ INFORMOVAT PRODĚKANA PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST, který rozhodne o dalším postupu (očekává se zahájení disciplinárního řízení, nebo přepracování práce).

C. Vypracování hodnocení vedoucího práce k bakalářské a diplomové práci/ stanoviska školitele k disertační práci:

 1. Součástí posudku vedoucího práce nebo stanoviska školitele je i komentář obsahující vyjádření k posouzení procenta shody.
 2. V IS STAG: je nutné zvolit ze seznamu vhodnou formulaci, jak byla ve STAGu posouzena míra podobnosti
 3. a POKUD JE PODOBNOST VĚTŠÍ NEŽ 5 %, napíše vedoucí práce do příslušného okna stručné vysvětlení této skutečnosti, zdůvodní, proč se nejedná o plagiát shodně jako tyto skutečnosti uvede do posudku/ stanoviska školitele.

Kdo můře nahlížet na výsledek kontroly:

 • autor (student),
 • vedoucí práce/ školitel,
 • sekretářka katedry,
 • vedoucí katedry,
 • proděkan fakulty (přidělená role IS/STAG Tajemník),
 • garant studijního programu
 • děkan fakulty a prorektor

Kdo je oprávněn k posouzení výsledků:

 • POUZE vedoucí VŠKP