Přihlásit

Přijímací řízení FT TUL pro akademický rok 2021/2022 | Ft.Tul.cz

 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení 2021/2022 bylo uzavřeno.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečů bude zveřejněno do 20. 8. 2021, pouze pro navazující magisterský program DESIGN do 10.9.2021.

Talentová přijímací zkouška pro bakalářský program NÁVRHÁŘSTVÍ  - v souvislosti s vládními opatřeními se dle příkazu děkana FT č.1/2021 ruší osobní účast uchazečů na zkoušce. Podrobnosti o talentové zkoušce viz:
http://www.ft.tul.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy

Talentová přijímací zkouška pro navazující magisterský program DESIGN-textil, oděv, sklo, šperk (MgA.) je jednodenní a koná se 7.- 9.9.2021. Uchazeč obdrží pozvánku e-mailem.

Do ostatních programů bakalářského a navazujícího magisterského studia jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky pouze na základě výsledků z předchozího studia.

Po vyplnění a zaplacení elektronické přihlášky ke studiu je třeba zaslat oboustranně oskenovaný originál maturitního vysvědčení nebo diplomu či (cizinci) Nostrifikace+dokladu o znalosti českého jazyka B2 na  e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz

Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce, musí předložit doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2. Netýká se uchazečů ze Slovenské republiky.

Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce a anglický jazyk není oficiálním jazykem země původu uchazeče, musí předložit doklad o absolvování zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2.

V souvislosti s Rozhodnutím MŠMT z 03/2021 o zvláštních oprávněních veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci bude Fakulta textilní akceptovat dodání dokumentů Nostrifikace a certifikátu znalosti ČJ-B2 nebo AJ-B2 max. do 90 dnů ode dne zápisu do studia.

POTRVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU UCHAZEČE NEPOŽADUJEME.

Informace a případné dotazy zodpovíme na tel. +420 485353239 nebo na e-mailu lenka.nevyhostena@tul.cz.

Děkan Fakulty textilní může rozhodnout o neotevření studijního programu pro nízký počet uchazečů. O tomto rozhodnutí budou dotyční uchazeči informováni e-mailem ihned po rozhodnutí přijímací komise.

Stav své přihlášky ke studiu může uchazeč sledovat po zadání svého univerzitního čísla (uvedeno na přihlášce) :
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

 

Studijní programy
Forma
studia
Plán přijetí Termín
podání
přihlášek
Poplatek Termíny
přijímací
zkoušky
  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 3leté
Návrhářství Prezenční 50

31.7.2021

600 Kč

ruší se osobní účast na zkoušce

Textilní marketing Prez/Komb 50/50

31.7.2021

600 Kč nekoná se
Výroba oděvů a technické konfekce Prez/Komb 50/50
Textilní technologie, materiály
a nanomateriály
Prez/Komb 50/50
    NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 2leté
Textilní inženýrství
Prez/Komb 50/50

31.7.2021

600 Kč nekoná se
Průmyslové inženýrství
Prez/Komb 50/50 31.7.2021 600 Kč nekoná se
Design-textil, oděv, sklo, šperk (MgA.)
Prez 16 31.8.2021 600 Kč

talentová zkouška

7. - 9.9.2021

   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270002)
Textilní inženýrství Prez/Komb  

15.2 2021
24.6.2021

10.10.2021

600 Kč

 upřesněno zde

  PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270001)
Průmyslové inženýrství Prez/Komb  

15.2 2021
24.6.2021

10.10.2021

600 Kč

upřesněno zde

Výuka kombinované formy studia probíhá 1x za měsíc v soustředěních ve dnech ČT, PÁ, SO.

 P - prezenční studium, K - kombinované studium