Přihlásit
Fakultní novinky
 • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
 • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
 • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Doktorské studijní programy | Ft.Tul.cz

Přijímání ke studiu ve studijním programu upravují § 48 až 50 zákona a čl. 4 Statutu TUL. Fakulta zveřejní v čtyřměsíčním předstihu lhůtu a způsob pro podání přihlášek ke studiu, podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení. Termíny pro podání přihlášek a poplatky za přihlášku jsou zde.

Nedílnou součásti přihlášky jsou následující dokumenty:

 1. vyplněná e-přihláška ke studiu,
 2. ověřené kopie dokladů o dosaženém magisterském vzdělání (diplomu a dodatku k diplomu, ev. dalších certifikátů),
 3. nostrifikační doložka magisterského studia v ČR (v případě předchozího studia v zahraničí) - více informací zde,
 4. strukturovaný životopis (včetně adresy a kontaktních údajů),
 5. seznam odborných publikací ev. odborných vědecko-výzkumných aktivit nebo stáží,
 6. motivační dopis,
 7. návrh tématu a cílů řešení disertační práce (v minimálním rozsahu 1x A4),
 8. doporučení především od potenciálního školitele a vedoucího školícího pracoviště (lze využít formulář) ne starší 4 měsíců vzhledem k termínu odevzdání přihlášky ke studiu,
 9. potvrzení o uhrazení administrativního poplatku,
 10. kopie zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce a anglický jazyk není oficiálním jazykem země původu uchazeče,
 11. kopie zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce.

Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky ke studiu přijímá jejich vytištěné a podepsané originály (scany) spolu se všemi ostatními požadovanými dokumenty děkanát Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. Informace: tel. +420 48 535 3206, e-mail: bohumila.keilova@tul.cz

Základní informace o doktorském studijním programu nalezete zde.