Přihlásit
Fakultní novinky
 • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
 • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
 • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Návrhářství | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního PROGRAMU:

Studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ je zaměřený na oblast designu textilu, oděvu, skla a šperku. Má mezioborový charakter, propojuje výtvarnou a technickou složku designu. Studijní program je výjimečný propojením výtvarného návrhu a přímé realizace v materiálu.  Při realizaci se studenti zaměřují zejména na využití nových technologií a materiálů, poskytovaných Technickou univerzitou      i mimo ni.

 Ve specializaci Textilní technologie a vzorování absolvent získá tyto specifické znalosti:

 • vzorování tkanin listových i žakárských,
 • vzorování pletenin zátažných i osnovních,
 • vzorování barvením i potiskem, popř. dalšími technologiemi,
 • experimentální tvorba textilií, včetně jejich realizace.

 

Ve specializaci Návrhářství textilu a oděvu absolvent získá tyto specifické znalosti:

 • konstrukce, modelování oděvů a vzorování textilií,
 • navrhování oděvů s ohledem na splnění požadavků souvisejících s komfortem, snadností údržby, životností a funkčností,
 • výtvarná textilní tvorba, včetně realizace. 

Ve specializaci Návrhářství skla a šperku absolvent získá tyto specifické znalosti:

 • navrhování skleněných výrobků včetně jejich realizace,
 • navrhování šperků včetně jejich realizace,
 • sklářské a bižuterní zbožíznalství.

 

Cíle studia:

Bakalářský studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ má připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se umí ve své kreativní práci flexibilně přizpůsobit výrobě a aktuálním potřebám trhu. Studiem získají schopnost respektovat a využít možnosti konkrétních technologií a materiálů, zároveň dokáží splnit aktuální požadavky trhu na estetiku a funkčnost. Kromě textilních, oděvních, sklářských a šperkařských technologií ovládají studenti také základy estetiky, grafického vyjadřování a obecného designu. Volbou specializací se profilují pro uplatnění v oblastech designu textilu, oděvu, skla a šperku. Významnou zkušenost získávají při praktické realizaci svých návrhů v podobě vzorů i finálních výrobků v reálných technologiích. Tato koncepce studia je s ohledem na technologické zázemí fakulty na vysokých školách obdobného charakteru ojedinělá. Studium je založeno na tvůrčí činnosti spojené s hledáním nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků. Student získá nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni (včetně výstavní prezentace), ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled o dějinách výtvarného umění a dovednosti souhrnně označované „soft skills”.

Výuka design textilu a oděvu je zaměřena na oblast navrhování textilních struktur zejména pro oděvní aplikace. Částečně se také zabývá speciálními textiliemi pro ochranné účely (speciální oděvy, adaptivní textilní struktury). Těžištěm obou oblastí je v technickém návrhu výrobku s ohledem na splnění požadavků souvisejících s komfortem, snadností údržby, životností a funkčností. Základem je výběr a hodnocení vhodných materiálů, konstrukce textilních struktur realizovatelná na textilních strojích a zajištění speciálních funkcí ve fázi konečných úprav. Většina navrhovaných výrobků spadá do oblasti oděvních textilií a   proto je v navrhování kladen důraz i na estetiku, styl a módnost.

Design skla a šperku je zaměřena na experimentální tvorbu, která spočívá ve vytváření kreativních myšlenkových přístupů, navrhování nových tvarů a používání tradičních i inovativních technologií. Materiálové experimenty, které jsou uplatňovány v průběhu výuky, otevírají neotřelé pohledy na estetické vnímání v tomto oborovém zaměření.

 

Profil absolventa:

Absolvent získá základní poznatky v oboru textilu, oděvu, skla a šperku. Orientuje se dobře v oblasti materiálů a technologií, navrhování pro uplatnění v designu textilu, oděvu, skla a šperku. Ovládá grafické softwarové programy a umí se v nich vyjadřovat. Je schopný orientovat se a tvořit v odborných progresivních technologiích a navrhovat oděvní i víceúčelové textilie, oděvní kolekce, interiérové textilie či oděvní doplňky, šperky a skleněné výrobky. Je schopen pracovat ve specializovaných tvůrčích dílnách s profilováním dle oboru. Umí propojit technologickou stránku vzorování s výtvarným základem v uvedených oborech a samostatně vytvářet osobitý design výrobku a také jej prezentovat. Má potřebné dovednosti obecných výtvarných technik, ucelený přehled poznatků z oblasti umělecko-historické a z teorie tvorby a módních trendů.

Je připraven k vlastnímu kvalifikačnímu růstu. Může se dále vzdělávat v rámci magisterského studia v ČR i v zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.

 

Absolventi prokazují na úrovni bakalářského studia znalosti:

 • technologií zpracování textilu, oděvu, šperku, skla, a to zejména v oblasti materiálu, struktury, vzorování a barevnost
 • designu oděvů, bytových a technických textilií, skla a šperku,
 • znalosti estetiky, dějin umění a historie oděvů.

Uplatnění absolventů:

 • Návrhář textilu, oděvů, textilních a interiérových doplňků, skla a šperku.
 • Profese zaměřené na různá odvětví průmyslu, obchodu a propagace.
 • Profese v podnicích zaměřených na textilní a oděvní výrobu.
 • Profese zaměřené na počítačovou grafiku, návrhářská střediska, reklamní agentury...
 • Absolvent se může dále vzdělávat v rámci navazujícího magisterského studia v ČR i zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Přijímací řízení:

Přijímací talentová zkouška se pořádá pro bakalářský studijní program Návrhářství. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.