Přihlásit

Textilní inženýrství | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního programu:

Během studia v pětiletém magisterské studijním programu Textilní inženýrství získá student nejen teoretické a přehledově i technologické znalosti na velmi dobré úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, jazykové znalosti, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované “soft skills” (komunikační schopnosti, právní povědomí, základní ekonomické znalosti apod.). Koncepce studia umožní organickou návaznost základních vědních disciplin (zejména matematika, fyzika a chemie) na technicky zaměřené předměty, kde budou získané znalosti základní potřebou pro porozumění teoretickým základům oboru a konstrukci a simulaci modelů textilních struktur resp. souvisejících technologických procesů. Studium je úzce propojeno s vědecko-výzkumnou činností v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů resp. výrobků a inovacemi jednotlivých technologií. Náplň je směřována zejména na oblast vlákenných, nanovlákenných struktur, textilních výrobků a technologií, ve kterých fakulta představuje jedno ze špičkových pracovišť na světě.

Profil absolventa:

  • Absolvent získá důkladné teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti základních přírodních věd a textilu na inženýrské úrovni, schopnost samostatného tvůrčího logického myšlení a zobecňování s dostatečnou odbornou flexibilitou pro práci v příbuzných technických oborech, se zaměřením na základy vědecko-výzkumné práce a podporu kreativního přístupu k řešení vědeckých problémů,
  • bude mít také postačující jazykové znalosti (kromě třech povinných předmětů v anglickém jazyce si může student zapsat v každém semestru jeden předmět svého studijního plánu vyučovaný pro zahraniční studenty v angličtině. Může se tak celou dobu studia zlepšovat v konverzaci se studenty z cizích zemí, kteří na fakultě textilní běžně studují, a zvyšovat si tak programově odbornou slovní zásobu),
  • student získá dovednosti označované jako „soft skills“ - právní povědomí, základní ekonomické a manažerské znalosti, znalosti z oblasti řízení jakosti, přípravy odborných a vědecko-výzkumných projektů (zaměřená na zpracování velkých projektů z prostředků EU).

Uplatnění absolventů:

  • Absolventi pětiletého magisterského studijního programu budou moci přímo pokračovat v doktorském studijním programu Textilní inženýrství nebo ukončit studium a odejít do vědecko-výzkumné praxe.

Přijímací řízení:

Pro magisterské prezenční 5-leté studium Textilní inženýrství jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky, pouze na základě výsledků ze střední školy. V případě volné kapacity bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.