Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Textilní marketing | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního programu:

Cílem studijního programu Textilní marketing je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří rozumí především specifickým vlastnostem textilních produktů, správné funkci textilních produktů a souvisejícím pravidlům ve vztahu k potenciálním zákazníkům jako je ochrana spotřebitele, správné značení, informační povinnosti apod., ale zároveň i pravidlům marketingu a obchodních jednání.

Profil absolventa:

  • Absolvent získá během studia mezioborové znalosti v oblasti textilního zbožíznalství a marketingu,
  • má kompetenci pracovat v marketingových odděleních textilních i netextilních firem, je schopen samostatného podnikání,
  • orientuje se v odborné textilní terminologii – jeho znalosti jsou cíleně směřovány především na koncové textilní produkty, které umí identifikovat, správně označit jejich složení, zhruba definovat způsob jejich výroby, specifikovat účel a způsob jejich použití a vyjádřit jejich kvalitu. Tyto znalosti pokrývají širokou škálu textilních výrobků včetně výrobků oděvních, technických, medicínských, bytových, galanterních apod.,
  • je schopen aplikace marketingových metod a postupů, které jsou potřebné pro prosazení textilního výrobku na trhu,
  • má kompetenci pro tvorbu a analýzu dotazníkových šetření v oblasti textilních produktů, které umí aplikovat i na produkty z dalších oblastí. Součástí studia jsou také další související dovednosti, jako například základní principy řízení nebo komunikativních dovedností, které směřují k vyšší flexibilitě absolventů textilní fakulty a k jejich snazšímu uplatnění na trhu práce.

Uplatnění absolventů:

  • Uplatnění v oděvních a textilních podnicích, obchodních organizacích.
  • Absolventi mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu s textilním nebo ekonomickým zaměřením.

Přijímací řízení:

Do studijního programu Textilní marketing jsou uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky, pouze na základě výsledků ze střední školy. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.