Přihlásit

Textilní technika a materiálové inženýrství | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního oboru:

Doktorský studijní obor Textilní technika a materiálové inženýrství je zaměřen na přípravu odborníků pro působení ve výzkumu a vývoji v oblasti textilních technologií a v oblasti materiálového inženýrství, zvláště pak na ty, kteří se budou zabývat vědeckou a samostatnou tvůrčí činností v této oblasti. Předmětem studia je získání nových poznatků o vlákenných materiálech, jejich struktuře a vlastnostech. Zároveň by však studium mělo poskytnout nové poznatky o technologických postupech výroby vlákenných materiálů a projektování jak nových technologických postupů tak nových výrobků.

Profil absolventa:

  • Absolvent je vybaven hlubokými znalostmi ve své specializaci, což umožňuje tvůrčí a vědeckou práci v oboru,
  • má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory,
  • velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi

Uplatnění absolventů:

  • Absolvent se uplatní ve všech profesích studovaného oboru, především ve sféře výzkumné a vzdělávací.
  • Absolvent je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu.
  • Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. inženýrských problémů umí přistupovat komplexně.

Přijímací řízení:

Pro obory doktorského studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení. Více informací o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.