Přihlásit

(MgA.) Design – textil, oděv, sklo, šperk | Ft.Tul.cz

Přijímací řízení - 1.kolo - je otevřeno od: 1.11.2022
Přihlášky je možné podávat do: 31.3.2023
Talentová přijímací zkouška : duben 2023

Do tohoto studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledku talentové přijímací zkoušky, která se bude konat v dubnu 2023. Přesné informace k průběhu zkoušky budou upřesněny v dostatečném časovém předstihu na webových stránkách fakulty a uchazeči o nich budou informováni e-mailem.

Dotazy a připomínky řešte na kontaktu: lenka.nevyhostena@tul.cz, tel.: +420 48 535 3239

 

Části talentové zkoušky, předložené předem v digitální podobě:
 • autorské portfolio, které obsahuje dokumentaci dokončené bakalářské práce, nebo závěrečné práce předchozího studia na VŠ a výběr z dosavadní tvorby
 • vize o svém kvalifikačním rozvoji - představení výtvarného projektu, který si uchazeč připravil pro své magisterské studium
 • odkaz na pozvánku, která uchazečům umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz, kam nahrají svou prezentaci - portfolio a vize - bude zveřejněn v dostatečném předstihu zde.
Talentová zkouška:
 • prezentace portfolia (seznámení s předchozí designerskou/výtvarnou/uměleckou tvorbou uchazeče.
  Forma prezentace: uchazečem komentovaná projekce /formát uložení dat .pdf/ cca 5-10 min)
 • představení vize (cca 10 min); textová část obsahuje:
  1. téma, koncepci a cíle projektu, včetně zdůvodnění vybraného tématu a nástin možného řešení zvolené problematiky (A4, normostrana textu);
  2. rešerši na zvolené téma (text, obrázky, inspirační zdroje ap.);
  3. vlastní výtvarnou představu – například formou volné výtvarné prezentace (kresby, malby, skici, návrhy, vizualizace apod.)
 • ústní pohovor (diskuze s uchazečem, uchazeč musí umět argumentovat/odůvodnit výběr problematiky projektu na základě odborných znalostí a všeobecného přehledu před odbornou komisí.)

 

 • přesný termín konání talentové zkoušky bude uchazeči zaslán e-mailem
Způsob hodnocení, maximální počet bodů za jednotlivé části talentové zkoušky (hodnocení probíhá komisionálně, přičemž důraz je kladen na):
 • prezentaci portfolia (hodnocení 0-50 bodů)
 • vize (hodnocení 0-30 bodů)
 • ústní pohovor (hodnocení 0-20 bodů)
 • maximální možný počet získaných bodů: 100
 • minimální počet bodů pro přijetí: 70
Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí:
 • na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky
 • v případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat počet bodů obdržených za prezentaci portfolia.

 

Cíle studia, studijní předměty: Prezenční

Prezentace: Prezentace DOD, FB KDE, Instagram KDE