Přihlásit

COVID-19

9. 7. 2021 Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Opět dochází ke zhoršení koronavirové situace. Roste počet nakažených a šíří se mutace koronaviru. V důsledku toho dochází a bude docházet ke zpřísňování opatření, která mají bránit jeho šíření. Proto sledujte opatření rektora na příslušných webových stránkách https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


10. 5. 2021 Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové,

UPŘESNĚNÍ

od 10. 5. 2021 v souladu s mimořádným opatřením usnesení vlády č. 433, příloha 1 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách. Tento zákaz se nevztahuje na:

 1. praktickou výuku a praxi studentů,
 2. účast na individuálních konzultacích (režim 1 student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),
 3. zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5m.

V souladu s Příkazem rektora č. 12/2020 bude vstup do budov TUL povolen pouze těm studentům, kteří prokáží, že:

 • absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • mají vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • absolvovali u zaměstnavatele nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Způsob prokázání:
Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid (hlášení testů pro studenty je zpřístupněno od 26. 4. 2021) – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.
Technická univerzita pro studenty zajistila testovací místo přes Červený kříž – viz:
https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/testovani-studentu/

Upozornění:
Studenty není možné testovat na místě FT TUL.

Vstup do budov zaměstnancům a studentům bude umožněn na karty.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


5. 5. 2021 Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové,

od 10. 5. 2021 v souladu s mimořádným opatřením usnesení vlády č. 433, příloha 1 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách. Tento zákaz se nevztahuje na:

 1. praktickou výuku a praxi studentů,
 2. účast na individuálních konzultacích (režim 1 student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),
 3. zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5m.

V souladu s Příkazem rektora č. 2/2021 bude vstup do budov TUL povolen pouze těm osobám, které:

 • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
 • mají certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů;
 • prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19 a současně nejeví žádné příznaky onemocnění.
 • Negativní test není nutné doložit pouze v případě individuálních konzultací, pokud s tím vyučující souhlasí.

Způsob prokázání:
Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid (hlášení testů pro studenty je zpřístupněno od 26. 4. 2021) – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.
Technická univerzita pro studenty zajistila testovací místo přes Červený kříž – viz:
https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/testovani-studentu/

Upozornění:
Studenty není možné testovat na místě FT TUL.

Vstup do budov zaměstnancům a studentům bude umožněn na karty.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


26. 4. 2021 Vážené studentky a vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové,

 v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 19. 4. 2021 dochází s účinností od 26. 4. 2021 k částečné obnově prezenční výuky na Fakultě textilní.

 Osobní přítomnost studentů se týká:

   • praktické výuky a praxí studentů závěrečných ročníků,
   • účasti na individuálních konzultacích (1 učitel + 1 student),
   • účasti na zkouškách (individuálních a hromadných do počtu 10 osob v jedné místnosti).

Účast studentů na výuce je povolena za předpokladu, že student nemá příznaky onemocnění COVID-19 a dále:

   • který se prokáže, že má negativní výsledek testu na COVID-19 (antigenní test nebo PCR)  
    ne starší 7dnů nebo
   • se prokáže certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů nebo
   • prokáže, že prodělal v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19 nebo
   • se jedná o individuální konzultaci, kdy není třeba dokládat negativní test v případě, že
    s tím vyučující souhlasí.

Potvrzením se rozumí i SMS nebo e-mail o negativním výsledku testu zaslaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Preventivní testování na onemocnění COVID-19 bude zajištěno také školou, bližší informace naleznete v Dopise rektora TUL k výuce od 26. dubna a testování studentů

Vstup do budov zaměstnancům a studentům závěrečných ročníků je umožněn na karty.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


16. 3. 2021 Vážení studenti, vážení kolegové,

tento pokyn navazuje na pokyn COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky, který byl vydán dne 1.3.2021 a je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf
 

Přístup do budov
od 17.3.2021 dochází ke zpřísnění pravidel ohledně vstupu do budov FT potažmo TUL. Vstup od tohoto data bude povolen zaměstnancům, které v posledních sedmi dnech absolvovaly PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Výjimky:
Testování se neprovádí u osob:

   1. které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
   2. které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu. 
   3. které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

Přijatá opatření

   1. Budovy budou přístupné na karty pouze pro zaměstnance. Studenti nebudou mít na karty do budov přístup. Pokud má zaměstnanec domluvenou schůzku, konzultaci se studentem atd. (dále jen obecně návštěvu) vyzvedne si návštěvu u hlavních dveří a nechá podepsat prohlášení o bezinfekčnosti.
   2. Zaměstnanci budou pravidelně testováni podle vyhlašovaných termínů doktora, který testování pro TUL zajišťuje.
   3. Ve výjimečných případech mohou zaměstnanci provést samotest na pracovišti (na příslušné katedře, děkanátu atd.). Pracovištím byly poskytnuty soupravy umožňující bezpečné testování. Vedoucí kateder byli s průběhem testu, záznamu a likvidací odpadů seznámeni. Pokud bude test pozitivní musí zaměstnanec postupovat v souladu s pokyny uvedených v Průvodci samotestováním ve firmách:
    V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
    • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
    • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
    • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
    • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
    • Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
    • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.
    • Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


12. 3. 2021 Vážení studenti, vážení kolegové,

od 17.3.2021 dochází ke zpřísnění pravidel ohledně vstupu do budov FT potažmo TUL. Vstup od tohoto data bude povolen pouze osobám, které v posledních sedmi dnech absolvovaly PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Výjimky:

Testování se neprovádí u osob:

   1. které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
   2. které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu. 
   3. které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

S detaily ohledně testování budete seznámeni, až budu mít relevantní informace.

 Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


1. 3. 2021 Vážení zaměstnanci a studenti,

V souladu s Usnesením vlády České republiky č.200 a příkazem rektora 12/2020 ze dne 1.3.2021 zůstává situace neměnná. Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je zakázána.

Je povolena účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob. Student se účastní zkoušek a konzultací pouze při splnění následujících podmínek:

   • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
   • při vstupu do budovy a u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou,
   • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Nadále je povolena účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Garanti předmětů po dohodě s jednotlivými vyučujícími jsou povinni bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat studenty a informovat je o dalším postupu výuky, bezkontaktní výuku jsou povinni zajistit za pomoci standardních nástrojů podporovaných zabezpečenými a legálními informačními systémy TUL.

V případě, že budou studenti dojíždět do Liberce z jiného okresu, je nezbytné, aby měli připraveny formuláře zveřejněné na webových stránkách MV (https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx).

Toto nařízení platí do dne 21.3.2021 do 23:59 hodin.

Od 8.3.2021 budou budovy B, D, E3 a N (Jablonec nad Nisou) uzavřeny, vstup zaměstnancům bude povolen na čipovou kartu a pro studenty bude vpuštění do budov zajišťovat pedagog, popř. školitel.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Doklad pro cestu mimo okres v jazykových mutacích

22. 2. 2021 Vážení zaměstnanci a studenti,

V souladu s Usnesením vlády České republiky č.129 a příkazem rektora 12/2020 ze dne 16.2.2021 platí způsob výuky, tak jak probíhal na konci semestru tj. po Novém roce. Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je zakázána.

Je povolena účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob. Student se účastní praktické výuky, zkoušek a konzultací pouze při splnění následujících podmínek:

   • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
   • - při vstupu do budovy a u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou,
   • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Nadále je povolena účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Garanti předmětů po dohodě s jednotlivými vyučujícími jsou povinni bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat studenty a informovat je o dalším postupu výuky, bezkontaktní výuku jsou povinni zajistit za pomoci standardních nástrojů podporovaných zabezpečenými a legálními informačními systémy TUL. Garanti předmětů jsou povinni nahlásit způsob výuky děkanovi.

Toto nařízení platí do dne 28.2.2021 do 23:59 hodin.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


11.1. 2021 Vážení studenti, vážení zaměstnanci,

 z usnesení vlády ze dne 7.1.2021 č. 13 plyne pro vysoké školy následující omezení:

   • zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

 Z tohoto usnesení je učiněna následující výjimka, která se vztahuje na naši fakultu pro toto období:

   •  účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Toto omezení platí do 22.1.2021 do 23:59 hodin.
Uvedené omezení bude klást zvýšené nároky jak na studenty, tak i akademické pracovníky, především v oblasti organizace zkoušek. Uvědomuji si, že zkoušet maximálně po devíti studentech je především časově náročné. Studenty žádám o trpělivost a dochvilnost v průběhu zkoušení a kolegům přeji pevné nervy a rovněž velkou trpělivost.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


3.12.2020

S ohledem na uvolňování vládních opatření v souvislosti s COVID-19 budou studenti prezenční i kombinované formy studia informováni do pátku 4.12.2020 o způsobu výuky jednotlivých předmětů.

Prostřednictvím univerzitního e-mailu dostanou studenti informace od svých vyučujících, zda výuka předmětů bude probíhat přímo, či bude do Vánoc realizována nadále distančním způsobem.


24.11.2020 Vážené studentky, vážení studenti,

dnem 25. 11. 2020 bude některým z vás (tj. studentům závěrečných ročníků bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia) umožněno opět alespoň částečně pokračovat ve studiu prezenční, popř. kombinovanou formou. Jedná se o praktická a laboratorní cvičení. Rovněž můžete dokončit nutná měření pro vaše bakalářské a diplomové práce. Studenti doktorského studia mohou pokračovat v práci v laboratořích na svých doktorátech.
Především ti z vás, kteří potřebují měřit, kvůli dopsání bakalářských a diplomových prací, kontaktujte co nejdříve své vedoucí, abyste mohli dokončit vše potřebné pro včasné odevzdání prací. Jedná se o studenty, kteří plánují odevzdat bakalářskou nebo diplomovou práci v lednu 2021.
Budovy B, D a E3 budou uzavřeny, vstup zaměstnancům bude povolen na čipovou kartu a pro studenty bude vpuštění do budov zajišťovat pedagog laboratorní a umělecké výuky, popř. školitel. Aktuální informace naleznete v Příkazu rektora TUL č. 12/2020 (revize 07, účinné od 25. 11. 2020).
Těšíme se na vás.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


 2.11.2020 Vážené studentky, vážení studenti a akademičtí pracovníci,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 10. 2020 č. 1112 s účinností od 2. 11. 2020 od 00:00 hod. do dne 20. 11. 2020 do 23:59 hodin je osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání zakázána. Výuka poběží pouze distanční formou. Budovy TUL budou uzavřeny, povolen vstup pouze pro zaměstnance na čipovou kartu. Aktuální informace naleznete v Příkazu rektora TUL č. 12/2020 (revize 05, učinné od 2.11.2020).

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL


 

9.10.2020 Vážené studentky, vážení studenti a akademičtí pracovníci,

v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 997 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce v období 12.10. - 1.11.2020. Výuka poběží pouze distanční formou. Budovy TUL budou uzavřeny, povolen vstup pouze pro zaměstnance na čipovou kartu. Aktuální informace naleznete v Příkazu rektora TUL č. 12/2020 (revize ze dne 13.10.2020)

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Jana Drašarová, Ph.D., děkanka FT

COVID-19
 1. Informace ˆ 9.10.2020

24.9.2020 Vážené studentky, vážení studenti,

z příkazu rektora vyplývá doporučení distanční výuky s výjimkou výuky v laboratořích, ateliérech, dílnách. Povoleny jsou i konzultace a práce na vypracování závěrečných prací.

V každém ročníku studia jsou prakticky orientované předměty, jejichž výuka bude probíhat – tudíž se očekává vaše osobní účast na fakultě. Výuka bude tzv. hybridní – tj. některé předměty budou vyučovány nepřímo, některé přímo v malých skupinách. Detaily dle jednotlivých ročníků studia máte ve vašich osobních emailech.

Jednotliví vyučující vás ještě budou kontaktovat a sdělí konkrétní formu výuky.

Ubytování na kolejích je možné. Apelujeme na zodpovědné chování a dodržování základních bezpečnostních pravidel v této situaci!

Vyšší ročníky – informace máte ve vašich osobních emailech.

Pro 1. ročníky bakalářských studijních programů – forma studia prezenční

Organizační schůzka k zahájení semestru pro všechny studenty prvního ročníku studijních programů

se koná v úterý 29.9.2020 v učebně B4 (tam co byl zápis)

   • ve 12:30 pro studijní program Návrhářství
   • ve 14:20 pro studijní programy Textilní technologie, materiály a nanomateriály a Výroba oděvů a technických konfekcí
   • v  15:10 pro studijní program Textilní marketing

Pro 1. ročníky bakalářských studijních programů – forma studia kombinovaná

Studenti budou osloveni e-mailem.

Jana Drašarová

COVID 19
 1. Informace ˆ 24.9.2020

DNES 24.9.2020 do 16:00 Fakulta textilní TUL zveřejní (a studentům hromadným e-mailem zašle) informace k organizaci jednotlivých předmětů.
Laboratorní cvičení a konzultace se BUDOU KONAT!!!!
Budete zároveň informováni jednotlivými vyučujícími.

Jana Drašarová


 23.9.2020 Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k současné situaci lze očekávat určitá omezení ve výuce pro nadcházející semestr. Ta jsou (a budou) upřesňována především aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví či doporučením krajské hygienické stanice. Za současné situace se předpokládá „hybridní“ výuka (kombinace prezenčních a distančních forem vzdělávání) za zvýšených hygienických opatření (především nošení roušek v budově mimo výuku, případně může vyučující studenty požádat o použití roušek i během výuky), přičemž:

   • V případě, že Vám bude nařízena karanténa nebo se u Vás projevují příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jste povinni to bezodkladně nahlásit; jakmile bude připraven příslušný formulář, budete informováni.
   • Aktuálně nejsou plánovány žádné změny v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021 – platí harmonogram studia.
   • Je možné očekávat omezení prezenční výuky, stav se může měnit v průběhu semestru.
   • Studenty žádáme o kontrolu aktuálnosti svých kontaktních údajů ve STAGU (telefon, e-mail). V komunikaci s pedagogy je třeba používat emailovou adresu TUL.
   • Sledujte pravidelně informace na webu fakulty, čtěte e-maily od studijního oddělení i od pedagogů. FT je připravena obratem a pružně reagovat na jakoukoliv změnu či eskalaci situace.
   • Účast na veškeré výuce bude evidována (tedy i na přednáškách).
   • Je možné, že výuka bude přizpůsobena aktuálním hygienickým opatřením, tj. bude podle situace měněna formou např. kumulace cvičení do období s menším omezením, rozdělení cvičení do menších skupin, které se budou na cvičeních jednou za dva týdny střídat atp. Vyučující o tom budou s předstihem informovat hromadným emailem z IS STAG.
   • I v případě, že bude nařízena distanční výuka, bude výuka probíhat podle rozvrhu, čímž by se mělo zamezit možným kolizím v požadavcích od jednotlivých vyučujících (tzn., že např. videokonference budou probíhat v době nasazené výuky v rozvrhu, stejně tak řešení zadaných úloh - podle pokynů vyučujícího - byste měli provádět v době rozvrhu cvičení apod.).
   • Jakékoliv problémy (onemocnění či podezření na něj, karanténu, technické problémy, nemožnost kontaktovat vyučujícího, problémy s plněním studijních povinností apod.) řešte se svými vyučujícími a studijním oddělením co nejdříve, dokud je možné najít řešení.

Za klíčové v současné době považuji ohleduplnost, zodpovědnost a kolegialitu. Prosím, aby všichni studenti (i zaměstnanci) byli zodpovědní a v situaci, kdy na sobě pociťují jakékoliv příznaky nemoci, zůstali mimo kolektiv.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. (Ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru.)

S pozdravem

Jana Drašarová

COVID-19

Často kladené dotazy