Přihlásit

Laboratoř termických, termomechanických a elektrických vlastností | Ft.Tul.cz

TERMO

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Studium strukturních parametrů textilií a materiálů s využitím metod termické analýzy,
 • identifikace materiálů,
 • sledování mechanických, strukturních a reakčních vlastností materiálů v závislosti na tepelném zatížení.

Specifická zařízení a výstupy

 • diferenční scanovací kalorimetrie (DSC)
 • termomechanická analýza (TMA)
 • dynamicko-mechanická analýza (DMA)
 • termogravimetrie (TGA)

Odborné zaměření laboratoře

 • Měření teplot přechodů (tání, skelný přechod, krystalizace),
 • stanovení stupně krystalinity a tepelného zabarvení,
 • hodnocení entalpie tání, entalpie síťování a vytvrzování,
 • reakční kinetika, účinnost antioxidantů,
 • analýza kopolymerů a směsí polymerů,
 • termická a oxidační stabilita,
 • účinnost retardérů hoření,
 • těkání nízkomolekulárních produktů polykondensace, rozpouštědel, stanovení obsahu plniv apod.,
 • koeficient teplotní roztažnosti,
 • termomechanické vlastnosti, moduly v tahu a smyku, reálná a imaginární složka modulu, ztrátový úhel.

ELEKTRO

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Modifikace použití vodivých vláken pro nová využití,
 • vývoj v oblasti textilních čidel a čidel vhodných pro použití v textiliích,
 • modelování elektrických vlastností textilních vláken a útvarů s využitím počítačově podporovaného projektování,
 • rozvoj metod hodnocení anizotropie elektrických vlastností materiálů.

Specifická zařízení a výstupy

 • Obvodový analyzátor (Rohde & Schwarz) + přípravek pro měření elektromagnetického stínění plošných vzorků (textilie, sendvičové struktury, kompozitní materiály i další netextilní­ materiály, atd.)
 • Impedance / material analyzer – Agilent E4991A + Dielectric material test fixture – Agilent 16453A. (měření permitivity dielektrik v rozsahu 1 MHz – 1 GHz)
 • Universal frequency counter – Agilent 53131A
 • Resistence meter – HP 4339B + nástavce na měření objemové rezistivity, povrchové rezistivity, povrchové směrové rezistivity
 • Stat – charge FD-28 (pro měření elektrostatického náboje)
 • Polystat (pro měření potenciálu vzorku)
 • LCR meter – ruční (pro měření odporu, kapacity a indukce)
 • TEPAOMMETP E6-13A (pro měření odporu)
 • Ruční měřák úniku mikrovlnného záření

 Odborné zaměření laboratoře

 • Měření a analýzy elektrických vlastností textilních struktur,
 • vývoj speciálních materiálů s užitím vodivých vláken.

Hodnoceny jsou parametry materiálů

 • Povrchová rezistivita materiálů [Ω],
 • objemová rezistivita materiálů [Ω.m],
 • anizotropie povrchové a objemové rezistivity materiálů,
 • kapacita materiálů (včetně závislosti na deformaci zkoušeného materiálu),
 • měření perkolačního prahu materiálů s podílem vodivé fáze,
 • měření polarity a velikosti náboje vzniklého při tření dvou materiálů a jeho velikost v rozsahu 3÷30 kV.cm-1,
 • povrchový potenciál izolantů,
 • permitivita materiálů,
 • elektromagnetické stínění materiálů.
Laboratoř termických, termomechanických a elektrických vlastností