Přihlásit

Náplň přípravného kurzu matematiky na FT TUL | Ft.Tul.cz

Studenti zapsaní do 1. ročníku bakalářských studijních programů na FT TUL přicházejí z různých SŠ. Dle odborného zaměření SŠ přichází studenti s rozdílnými znalostmi matematiky. Vědomi si těchto rozdílů v základu matematiky, FT TUL nabízí pro všechny studenty 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia nepovinný přípravný kurz matematiky. Přípravný kurz matematiky, který pro vás FT TUL připravuje ve spolupráci s Katedrou matematiky a didaktiky matematiky FP TUL, má vytvořit podmínky pro úspěšné absolvování 1. ročníku. Tematicky přípravný kurz vychází ze středoškolské matematiky, která tvoří základ pro studium na VŠ.

Probíraná témata přípravného kurzu matematiky na FT TUL:

  • Úpravy algebraických výrazů: Mocniny s přirozeným, záporným, racionálním, příp. reálným exponentem. Polynomy a jejich rozklady. Základní vzorce. Lomené racionální výrazy, složené zlomky. Kombinace různých typů výrazů. 
  • Funkce a jejich grafy: Funkce, definiční obor a graf funkce. Funkce lineární, kvadratická, lineárně lomená. Funkce exponenciální a logaritmická. Goniometrické funkce. Funkce s absolutní hodnotou. Inverzní funkce. Základní transformace grafů funkcí.  
  • Rovnice: Rovnice lineární, kvadratická, algebraická, s neznámou ve jmenovateli, iracionální, exponenciální, logaritmická, goniometrická. Rovnice s absolutní hodnotou. Soustavy rovnic. Grafické metody řešení rovnic. 
  • Nerovnice: Ekvivalentní úpravy. Nerovnice lineární, kvadratické, s neznámou ve jmenovateli. Některé typy algebraických nerovnic vyšších stupňů. Iracionální nerovnice. Nerovnice exponenciální, logaritmické. Nerovnice s absolutní hodnotou. Soustavy nerovnic, nerovnice o dvou neznámých, grafické řešení.
  • Komplexní čísla: Zavedení komplexního čísla; složkový, algebraický, goniometrický tvar. Početní operace.
  • Kombinatorika: Faktoriál, kombinační číslo. Binomická věta. 
  • Posloupnosti: Základní pojmy. Aritmetická posloupnost. Geometrická posloupnost.