Přihlásit

Odborná zkouška v Doktorském studijním programu | Ft.Tul.cz

Pro splnění studijní části doktorského studijního programu studenti skládají zkoušky z pěti studijních okruhů, které jsou uvedené v aktuální Směrnici děkana (Stanovení individuálního studijního plánu studenta doktorského studia pro studijní program Textilní inženýrství, studijní obor Textilní technika a materiálové inženýrství). Na předepsané zkoušky se studenti připravují dle pokynů garanta předmětu (návštěvou přednášek, samostudiem, odbornými konzultacemi) v rozsahu stanoveném ke zvolenému předmětu viz IS STAG v souladu s osobním individuálním plánem studia. Zkoušky se skládají před komisí jmenovanou děkanem na návrh školitele. Komise je obvykle tříčlenná. Zkouší garant předmětu, za přítomnosti školitele, předsedy komise a ev. dalších odborníků.

Pokyny k vykonání odborné zkoušky v doktorském studiu

  • Student vyplní formulář "Návrh složení komise pro vykonání odborné zkoušky v DSP" a přinese na Studijní oddělení pro doktorské studium alespoň 14 dní před plánovanou zkouškou společně s kopií odborné přípravy (po dohodě se svým školitelem). Schválenou kopii "Návrh složení komise pro vykonání odborné zkoušky v DSP" obdrží student vnitřní poštou nebo elektronicky, shodně je informace rozšířena i mezi členy komise.
  • Po absolvování odborné zkoušky zkoušející (Garant předmětu) připraví "Zápis o vykonání odborné zkoušky v DSP", zapíše výsledek zkoušky studentovi do indexu a IS STAG.
  • Student obdrží originál dokumentu "Zápis o vykonání odborné zkoušky v DSP" a kopii doručí na Studijní oddělení pro doktorské studium k dalšímu zpracování a archivaci.