Přihlásit

Státní doktorská zkouška | Ft.Tul.cz

Státní doktorská zkouška v doktorském studijním programu se řídí čl. 22 Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci.

Přihlášku k SDZ opatřenou vyjádřením školitele (včetně příloh) podává student DSP po splnění všech povinností stanovených pro individuálním studijním plánem prostřednictvím studijního oddělení pro doktorská studia.

SDZ se uskuteční zpravidla do 90 dnů od podání přihlášky k této zkoušce.

Po zpracování "Přihlášky k SDZ", jmenování komise, stanovení termínu a místa konání zkoušky je student informován prostřednictvím Studijního oddělení pro doktorské studium zpravidla minimálně 14 dní před konáním SDZ.

O průběhu SDZ se vede zápis, se kterým je student seznámen.

Aktuální Státní doktorské zkoušky je možné nalézt na Úřední desce FT TUL.