Přihlásit

Obhajoba disertační práce | Ft.Tul.cz

Po splnění všech zkoušek a úspěšném absolvování SDZ student žádá o obhajobu disertační práce. Obhajoba disertační práce v doktorském studijním programu se řídí čl. 23 Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci.

Pokyny k vykonání Obhajoby disertační práce

 • Student vyplní formulář "Žádost o obhajobu disertační práce“ a přinese na Studijní oddělení pro doktorské studium zpravidla 90 dní před plánovaným termínem.
 • Student po dohodě se svým školitelem předloží návrh oponentů práce a návrh složení komise v souladu se Studijním a zkušebním řádem.
 • Student přinese 3 výtisky Disertační práce v pevných deskách na Studijní oddělení pro doktorské studium. Vzory pro desky a titulní strany závěrečných prací se řídí aktuální Směrnicí rektora 5/2018 (Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací jejich základní jednotná úprava)
  • úvodní strany ze STAGu: nutno na portále v sekci „Kvalifikační práce“ vyplnit podklady pro disertační práci (téma, název česky, název anglicky, vedoucí práce)
  • následně kontaktovat studijní oddělení pro aktivaci
  • a poté doplnit do údajů o disertační práci: anotace česky, anglicky (+ další světový jazyk), klíčová slova česky, anglicky, rozsah a nahrát finální soubor
  • a poté lze vytisknout ("Vzor titulních stran záverečných prací")
 • Student připraví podklady pro autoreferát, který je priložen k disertační práci. Autoreferát je možné připravit podle vzoru "Autoreferát disertační práce (vzor)".
 • Školitel zpracuje stanovisko školitele k disertační práci ve smyslu doporučení nebo nedoporučení disertační práce k obhajobě, které student doručí společně s formulářem "Žádost o obhajobu disertační práce" na studijní oddělení pro doktorská studia.
Formuláře pro obhajobu disertační práce

Aktuální Obhajoby disertačních praci je možné nalézt na Úřední desce FT TUL.