Přihlásit

Přijímací řízení do doktorského studijního programu FT TUL | Ft.Tul.cz

Termíny pro podání přihlášek a poplatky za přihlášku jsou zde.

Součásti přihlášky jsou následující dokumenty:

 1. vyplněná e-přihláška ke studiu,
 2. ověřené kopie dokladů o dosaženém magisterském vzdělání (diplomu a dodatku k diplomu, ev. dalších certifikátů),
 3. nostrifikační doložka magisterského studia v ČR (v případě předchozího studia v zahraničí) - více informací zde,
 4. strukturovaný životopis (včetně adresy a kontaktních údajů),
 5. seznam odborných publikací ev. odborných vědecko-výzkumných aktivit nebo stáží,
 6. motivační dopis,
 7. návrh tématu a cílů řešení disertační práce (v minimálním rozsahu 1x A4),
 8. doporučení především od potenciálního školitele a vedoucího školícího pracoviště (lze využít formulář) ne starší 4 měsíců vzhledem k termínu odevzdání přihlášky ke studiu,
 9. potvrzení o uhrazení administrativního poplatku,
 10. kopie zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce a anglický jazyk není oficiálním jazykem země původu uchazeče,
 11. kopie zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce.

Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky ke studiu přijímá vytištěné a podepsané originály (scany) náležitostí k bodům 2-11 děkanát Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.

Informace na kontaktu: bohumila.keilova@tul.cz, tel.: +420 48 535 3542

Cíle studia, studijní předměty:
Textilní inženýrství (Ph.D.): Prezenční / Kombinovaná
Průmyslové inženýrství (Ph.D.): Prezenční / Kombinovaná